30 March 18

เบอร์โทรศัพท์ ตามวันเกิดลูก

คุณแม่ที่มีลูกๆ อยู่ในวัยเรียนและต้องมีการเรียนเสริมพิเศษในช่วงเย็นหรือในวันหยุดคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้โทรศัพท์มือถือลูกติดตัวเอาไว้เพื่อให้สะดวกในการรับ-ส่ง หรือไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน  แม่มัมฯ มีศาสาตร์เรื่องตัวเลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันต่างๆ คุณแม่ลองเช็คดูนะคะ

วันอาทิตย์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ 1 4 5 6 9

เพื่อจะส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ มีความกล้า ความมั่นใจ ได้ถูกที่ถูกเวลาและถูกทาง มีคำพูด คำเจรจาที่ฉลาดหลักแหลม รู้จักกาลเทสะ อารมณ์อ่อนโยนลงไม่ใจร้อนเกินไปตามสไตล์เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ และมีความขยันหมั่นอดออม เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จ โดยที่

1และ 4 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5 และ 6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

9 และ 5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

4 และ 6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

วันจันทร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันจันทร์ 0 2 4 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันจันทร์ มีความร่าเริงสมวัย ไม่เครียดง่าย และกล้าที่จะแสดงถึงศักยภาพที่แท้จริงออกมา มีความอ่อนโยน วาจาไพเราะเป็นที่รักของคนรอบข้าง ใครเห็นก็จะเมตตาปราณี มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จจนได้ ที่สำคัญจะอดออมมากขึ้น

0 และ 2 ติดกันส่งเสริมให้มีจินตนาการณ์ความคิดสร้างสรรค์

2 และ 4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4 และ 6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

2 และ 9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก

วันอังคาร เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอังคาร 5 6 8 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอังคาร มีความชัดเจนในเป้าหมายที่วางไว้  มีสมาธิและความตั้งใจจริง มีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคราดปลอดภัย มีวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน  รู้จักประหยัดและเก็บเงินได้ดีขึ้น ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง น่าเอ็นดู และรู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมในการสื่อสาร ใจเย็นขึ้นและไม่เบื่อไปกับอะไรที่ตั้งใจง่ายๆ

5 และ 6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

9 และ 5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

8 และ 9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย

 

วันพุธ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพุธ 1 2 4 5 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพุธ มีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่อง มีความคิดที่ก้าวไกล และมีความตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รู้จักประหยัดอดออม วางแผนเพื่ออนาคตได้เป็นอย่างดี ได้รับความรัก ความเมตตา และมีโอกาสที่ดีเข้ามาเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง

2 และ 4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4 และ 5 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

5 และ 6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

4 และ 6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

2 และ 9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก

1 และ 9 ติดกันสำหรับเด็กผู้ชายจะทำให้มีความมานะพยายาม ฉลาดทันคนและนำไปสู่ความสำเร็จ

วันพฤหัสบดี เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี 0 1 4 5 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี มีความตื่นตัว กระตือรือร้นอยู่เสมอ มีจินตนาการรักการเรียนรู้ มีความตั้งใจจริง อดทนและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่าง เป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุล มีความก้าวหน้า รู้จักประหยัดอดออม และมีความตั้งใจที่จะทำให้เป้าหมายของตัวเองเป็นจริงให้จงได้

1และ 4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

4 และ 5 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5 และ 6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

0 และ 6 ติดกันส่งเสริมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ มีความร่าเริงแจ่มใส

วันศุกร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันศุกร์ 0 1 2 4 5 6

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันศุกร์ มีอิสระทางความคิด มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ก็รักตัวเอง มีความกระตือรือร้น อ่อนโยนมีไมตรีจิต มีเป้าหมาย รู้จักที่จะวางแผน ประหยัดอดออม กล้าแสดงออก และสามารถใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองจนประสบความสำเร็จ

1 และ 4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

4 และ 2 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4 และ 5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

4 และ 6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

วันเสาร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันเสาร์ 0 4 5 8 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันเสาร์ มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิไม่เครียดไปกับสิ่งเร้าได้ง่าย รู้จักที่จะผ่อนคลาย ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง มีจุดยืนแต่ก็อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ มีคำพูดที่ไพเราะน่าสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ มีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบตัวได้ไวและใช้ไปในทางที่ถูกที่ควร

4 และ 5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5 และ 9 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

8 และ 9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย

4 และ 9 ติดกันจะทำให้มีไหวพริบในการใช้คำพูด การเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี

 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเรื่องศาสตร์ของตัวเลขก็เป็นตัวเสริมให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งความตั้งใจ ความถนัดและความชอบของเด็กๆ นั่นแหละที่เป็นใจหลักสำคัญของการเรียน และถ้าอายุยังไม่ถึง 15 ปีก็อาจจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก แม่มัมฯแนะนำให้เลือกเบอร์ที่คล้ายๆ กับคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นเบอร์ที่มีตัวเลขซ้ำกันอยู่ด้วยจะดีกว่าเพื่อช่วยให้ลูกๆ จำได้ง่ายค่ะ

ปล. เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ


เรื่อง: อ.เดียร์ ปานชีวา

นักวาดภาพประกอบ: พี่ข้าวตู

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

05 April 2018

5 สูตร น้ำสลัด ทำง่าย เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี

เพราะสลัดคือเมนูประจำบ้านที่ดีต่อสุขภาพและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ แม่มัมจึงนำ 5 สูตร น้ำสลัด มาฝาก นอกจากดีต่อสุขภาพแล้ว ยังอร่อยและนำมาทำสลัดได้หลายแบบ

12 June 2017

เสิร์ฟ ขนมหวาน 9 ร้านเด็ด อร่อยยอมอ้วน (เดี๋ยวค่อยลดได้)

“ของหวาน” ชอบวนเวียนอยู่ในหัวคุณแม่ผู้อ่อนเพลีย(เพราะรบกับลูกรักทั้งวัน) จงให้รางวัลกับตัวเองบ้าง ร้านขนมหวานที่มัมเรซิ่นเรคคอมเมน คือดีงามคู่ควรกับการลืมคำว่าอ้วนไปสักวันสองวันชัวร์ค่ะ