08 February 18

สิทธิประกันสังคม ที่คุณแม่ควรรู้

ในเมื่อเรามีสิทธิ์เราก็ต้องใช้สิทธิ์ให้ครบนะคะคุณแม่ อย่างประกันสังคมที่คุณแม่ทำงานต้องส่งอยู่ทุกเดือนนั้นเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมคลอดน้องทางประกันสังคมก็มีสิทธิประโยชน์เงินคลอดบุตรที่จะได้รับ แม่มัมฯ กรองมาให้ 5 ข้อไวๆ ดังนี้

1. จะรับสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อ

เมื่อคุณแม่จ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรได้ (คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือนคือเดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ์ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน)  มีเงินสมทบครบ 7 เดือน

 

2. เงิน 13,000 บาทที่เบิกได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

 • เริ่มตั้งแต่ค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าทำคลอด
 • ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล (ช่วงหลังคลอดวันแรกๆ )
 • ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 • ค่าบริการอื่นๆ

**ในกรณีที่คุณแม่ไม่สะดวกไปคลอดที่โรงพยาบาลประกันสังคม คุณแม่สามารถคลอดที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือที่สะดวกแล้วนำแล้วนำหลักฐาน (ใบเสร็จของแต่ละรายการ) มายื่นเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดลูกได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดทั่วประเทศ**

 

3. เงินสงเคราะห์ของคุณแม่และคุณลูก

 • สำหรับคุณแม่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • สำหรับการใช้สิทธิ์บุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
 • กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิ์ที่คุณจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นแบบเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี สูงสุดไม่เกิน 3 คน (แม่มัมฯเช็คกับทางประกันสังคมล่าสุดวันที่ 8/2/2018)
 • กรณีเสียน้อง หากคุณแม่มีภาวะแท้งลูกนั้นลูกในครรภ์ต้องมีอายุ 28 สัปดาห์แล้วเสียในครรภ์หรือคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตจึงจะสามารถเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้โดยใช้ใบรับรองแพทย์หรือใบมรณะบัตรแทนสูติบัตร หากอายุครรภ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

 

4. พ่อกับแม่ทำงานทั้งคู่สามารถเบิกสองคนเลยได้ไหม

ใช้สิทธิ์ได้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

5. เอกสารที่ต้องใช้เบิกเงินมีอะไรบ้าง

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • สำหรับคุณพ่อให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1506

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

16 November 2017

มาอีกแล้ว!! แจกสูตรเมนู “สลัดถั่วดำ” อาหารซูเปอร์ฟู้ดลดหุ่นเพื่อแม่แม่ผอมเพรียว สวยฟิตสวยปัง

“สลัดถั่วดำ” อาหารซูเปอร์ฟู้ดลดหุ่นเพื่อแม่แม่ผอมเพรียว สวยฟิตสวยปัง

30 June 2017

สอนลูกให้เลิกขี้อาย และกล้าให้ถูกทาง

แทนที่คุณแม่จะกังวลกลัวลูกเข้าสังคมไม่ได้ ลองเปลี่ยนวิธีที่จะช่วยให้ลูกน้อยค่อยๆ ก้าวผ่านความเขินอายนี้ไปให้ได้โดยเร็วดีกว่าค่ะ