08 February 18

สิทธิประกันสังคม ที่คุณแม่ควรรู้

ในเมื่อเรามีสิทธิ์เราก็ต้องใช้สิทธิ์ให้ครบนะคะคุณแม่ อย่างประกันสังคมที่คุณแม่ทำงานต้องส่งอยู่ทุกเดือนนั้นเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมคลอดน้องทางประกันสังคมก็มีสิทธิประโยชน์เงินคลอดบุตรที่จะได้รับ แม่มัมฯ กรองมาให้ 5 ข้อไวๆ ดังนี้

1. จะรับสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อ

เมื่อคุณแม่จ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรได้ (คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือนคือเดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ์ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน)  มีเงินสมทบครบ 7 เดือน

 

2. เงิน 13,000 บาทที่เบิกได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

 • เริ่มตั้งแต่ค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าทำคลอด
 • ค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล (ช่วงหลังคลอดวันแรกๆ )
 • ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 • ค่าบริการอื่นๆ

**ในกรณีที่คุณแม่ไม่สะดวกไปคลอดที่โรงพยาบาลประกันสังคม คุณแม่สามารถคลอดที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือที่สะดวกแล้วนำแล้วนำหลักฐาน (ใบเสร็จของแต่ละรายการ) มายื่นเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดลูกได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดทั่วประเทศ**

 

3. เงินสงเคราะห์ของคุณแม่และคุณลูก

 • สำหรับคุณแม่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • สำหรับการใช้สิทธิ์บุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
 • กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิ์ที่คุณจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นแบบเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี สูงสุดไม่เกิน 3 คน (แม่มัมฯเช็คกับทางประกันสังคมล่าสุดวันที่ 8/2/2018)
 • กรณีเสียน้อง หากคุณแม่มีภาวะแท้งลูกนั้นลูกในครรภ์ต้องมีอายุ 28 สัปดาห์แล้วเสียในครรภ์หรือคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตจึงจะสามารถเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้โดยใช้ใบรับรองแพทย์หรือใบมรณะบัตรแทนสูติบัตร หากอายุครรภ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

 

4. พ่อกับแม่ทำงานทั้งคู่สามารถเบิกสองคนเลยได้ไหม

ใช้สิทธิ์ได้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

5. เอกสารที่ต้องใช้เบิกเงินมีอะไรบ้าง

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • สำหรับคุณพ่อให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1506

Share
This Article

Related Article

19 June 2017

กิจวัตรประจำวันหลังเลิกเรียนของลูกวัยประถมต้น INFOGRAPHIC

จัดตารางชีวิตหลังเลิกเรียน ให้ลูกวัยประถมต้นแบบ Step by Step ด้วยการ์ตูนน่ารักฝีมือแม่มัมฯ ดึงดูดใจลูก ได้ใจคุณแม่ save แล้วปริ้นมาติดให้เห็นกันชัดๆ ทั้งบ้านเลยค่ะ

20 January 2018

Mum Eat&Drink พาชิมเมนูมุ้งมิ้งที่ Sanrio Hello Kitty House Bangkok

Mum Eat&Drink ครั้งนี้ แม่มัมพามาฟินกับเจ้าเหมียวเฮลโล คิตตี้ กันให้จุใจ ที่บ้านหลังใหญ่ใจกลางสยาม ในบรรยากาศสีชมพู๊ชมพู และของอร่อยอีกเพียบเลย

19 February 2018

5 วิธี พิชิตหวัดเจ้าตัวเล็ก ให้อยู่หมัด

“ไข้หวัด” อีกหนึ่งปัญหาสำหรับทุกครอบครัว ด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ และอุณภูมิในอากาศชื้น ทำให้เจ้าตัวเล็กมีไข้ และน้ำมูก ส่งผลต่อการแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัวได้ง่าย แม่มัมจึงมี 5 วิธี พิชิตหวัดเจ้าตัวเล็กให้อยู่หมัดมาฝากกันค่ะ